Gebruiksvoorwaarden Immo Mediterraneo

GEBRUIKSVOORWAARDEN
Immo Mediterraneo
(Laatste aanpassing op 24 mei 2021)

Bedankt voor jouw bezoek aan de website www.Immomediterraneo.immo, hierna de “Website”, eigendom van en beheerd door  Luc Heylens, Av. Las Colinas 26, puerta 8, 03189 Orihuela Costa, Alicante, ingeschreven onder het nummer ESY5479807W in Spanje, hierna “Immo Mediterraneo”.

 

U kan ons bereiken op info@Immomediterraneo.immo of op bovenvermeld adres.

 

Lees aandachtig deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website, het aanmaken van een account en het gebruik van onze diensten

 

Bij het aanmaken van een account, het verzenden van een infoformulier en het gebruik van onze Website zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Gebruiksvoorwaarden en dat je de inhoud ervan als bindend aanvaardt. Je bezoek aan de Website, jouw aanmelding voor een account, het verzenden van infoverzoeken en elk ander gebruik van de Website, impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

1.        Opzet van de Website

Immo Mediterraneo is een internetplatform waar woningen en panden in Spanje te koop of te huur aangeboden worden aan potentiële kopers of huurders.

2.     Toepasselijkheid en bindende kracht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website.  Je verklaart door je bezoek aan de Website kennis genomen te hebben van deze Gebruiksvoorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

3.         Deze website gebruiken

3.1.      Het gebruik van de Website is gratis.

 

Immo Mediterraneobehoudt zich het recht voor om de toegang voor Gebruikers die de huidige Gebruiksvoorwaarden en Privacy & Cookie Policy van de Website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

4.        Het verzenden van informatieverzoeken of het aanmaken van een account

4.1.      Ominformatie op te vragen of om een account aan te maken, moet jeje persoonsgegevens invullen op het online formulier ter beschikking op de Website. Het online formulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden.

 

4.2.      Het is niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy’s en tijdelijke e-mailadressen.

 

4.3.      Bij de aanmelding dien je je door het aankruisen van het daartoe voorziene vakje akkoord te verklaren met de huidige Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy van de Website.

 

4.4.      Immomediterraneobehoudt zich het recht voor om jouw aanmelding al dan niet te aanvaarden. Jouw aanmelding kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen:

 

 • Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens ervoor;
 • Je tracht zich meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;
 • Je maakt gebruik van andermans identiteit;
 • Je komt één of meerdere in deze Gebruiksvoorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na of Immomediterraneo kan redelijkerwijze aannemen dat je een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
 • Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat jouw aanmelding niet aanvaard kan worden.

 

4.5.      Immomediterraneo verzamelt en verwerkt je gegevens conform onze privacy policy https://immomediterraneo.immo/privacybeleid/

5.         Verplichtingen van de Gebruikers

5.1.      Door je bezoek aan onze website, verklaar je aan Immomediterraneo.immo dit te goeder trouw te doen, conform deze Gebruiksvoorwaarden en conform de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de regelgeving inzake het bescherming van de persoonlijke levenssfeer, intellectuele eigendom en eerlijke concurrentie.

 

5.2.      Je bevestigt uitdrukkelijk dat de gegevens die je opgeeft bij je registratie of bij infoaanvragen juist en volledig zijn en verbindt je ertoe Immo Mediterraneo onmiddellijk in kennis te stellen van iedere wijziging van deze gegevens.

 

5.3.      Je vrijwaart Immo Mediterraneo voor alle mogelijke aanspraken van derden ten gevolge van het gebruik van Immomediterraneo.immo.

6.         Immomediterraneo als platform en tussenpersoon

6.1.      Immo Mediterraneo is niet de verkoper of verhuurder of potentiële koper of huurder van panden. Zij is slechts een tussenpersoon. De advertenties voor panden op op onze pagina’s werden niet noodzakelijk door Immo Mediterraneo gecontroleerd op hun inhoud, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid en Immo Mediterraneo wordt als dusdanig nooit betrokken bij de transacties tussen potentiële koper of huurder enerzijds en verkopers of verhuurders anderzijds.

 

6.2.      Immo Mediterraneo zal zich naar alle redelijkheid inspannen voor een optimaal gebruikersgemak en voert een beleid gericht op de continuïteit van de Website. Indien Immo Mediterraneo kennis neemt van een ongeoorloofde activiteit of ongeoorloofde informatie die plaatsvindt op of wordt verspreid via Immomediterraneo.com, verbindt Immo Mediterraneo zich ertoe de desbetreffende gegevens ontoegankelijk te maken en, indien het een strafrechtelijke inbreuk betreft, deze informatie onmiddellijk mee te delen aan het parket. Immo Mediterraneo behoudt zich het recht voor (doch zonder hiertoe verplicht te zijn of enige aansprakelijkheid te hebben) de toegang tot door de Gebruiker geplaatste informatie te blokkeren, aan te passen en/of te verwijderen in het geval deze aanstootgevend, hinderlijk of ongepast is of kan zijn voor andere Gebruikers of voor derden.

 

6.3.      Immo Mediterraneo behoudt zich het recht voor om op grond van gerechtvaardigde redenen, met name in verband met een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden of op iedere toepasselijke wettelijke of reglementaire bepaling, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving een advertentie voor een pand te verwijderen van Immomediterraneo.com.

7.         Onze aansprakelijkheid

7.1.      Immo Mediterraneo besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van de Website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Immo Mediterraneo is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

 

7.2.      Immo Mediterraneo is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst) die voortvloeit uit het gebruik van Immomediterraneo.immo met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door:

 • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en/of software in verband met de toegang tot of het gebruik van Immomediterraneo.com;
 • het onderscheppen, wijzigen of het oneigenlijk gebruik van informatie die aan Immomediterraneo.immo of aan de Gebruiker wordt gezonden;
 • de werking of het niet-beschikbaar zijn van Immomediterraneo.com;
 • misbruik van Immomediterraneo.immo, verlies van gegevens of het downloaden of gebruiken van software die via Immomediterraneo.immo beschikbaar wordt gesteld;
 • aanspraken van derden in verband met het gebruik van Immomediterraneo.immo;
 • op Immomediterraneo.com geplaatste hyperlinks die naar andere internetsites verwijzen indien deze hyperlinks niet (meer) actief zijn of, behalve bedrog of grove nalatigheid, indien de informatie waartoe zijn toegang verstrekken ongeoorloofd of aanstootgevend is;
 • niet-inachtneming door de verkoper of verhuurder van zijn verplichtingen ten aanzien van de potentiële koper of huurder of vice versa;
 • onjuiste, onvolledige of misleidende voorstellingen of beweringen door de verkoper of verhuurder of de potentiële koper of huurder.

 

7.3.      Immo Mediterraneo stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Immo Mediterraneo echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt Immo Mediterraneo alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

 

7.4.      De websites, inbegrepen de webpagina’s  van de verkoper of verhuurders of potentiële koper of huurders op de Website, waarnaar Immo Mediterraneo bij gelegenheid kan linken, worden niet door haar beheerd, gehost of onderhouden. Immo Mediterraneo is dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

8.         Intellectuele eigendom

8.1.      Immo Mediterraneo is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden dienst. Je verbindt je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst.

 

8.2.      Door het gebruik van de Website en/of het aanvaarden van deze Gebruiksvoorwaarden verlenen verkoper of verhuurder en potentiële koper of huurder aan Immo Mediterraneo een gebruiksrecht van onbeperkte duur op alle merken, afbeeldingen, beeltenissen, namen, handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten van respectievelijk verkoper of verhuurder en potentiële koper of huurder en dit voor gebruik binnen het kader van de uitbating en de promotie van de Website.

9.         Databankbescherming

 

9.1.      De gegevens aanwezig op de Website zijn samengesteld middels aanzienlijke investeringen in tijd en geld door Immo Mediteraneo.  Ze vormen aldus een wettelijk beschermde databank, minstens een waardevol actiefbestanddeel van Immo Mediterraneo.  Elke algehele opvragen van deze databank of elke herhaalde gedeeltelijke opvragen uit deze databank, zelfs als ze niet beschermbaar zou blijken, vormt een inbreuk op de rechten van Immo Mediterraneo en zal vervolgd worden, hieronder begrepen elke scraping of crawling van deze Website door andere immowebsites, zoekertjessites of enige derde om welke reden dan ook.

10.       Algemene bepalingen en Geschillenbeslechting

 

Op alle geschillen met betrekking tot jouw gebruik van onze website en onze diensten, ongeacht je woonplaats, is uitsluitend het Spaanse recht van toepassing.  De bevoegde Rechtbanken te Valencia zijn met uitsluiting van alle andere bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

 

Immo Mediterraneo behoudt zich het recht voor de onderhavige Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De Gebruiker zal per email op de hoogte worden gebracht van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden ten minste 7 werkdagen voordat deze wijzigingen in werking treden. Indien de Gebruiker de wijzigingen niet wenst te aanvaarden, staat het hem vrij om vóór de datum van inwerkingtreding (zoals in de email vermeld) elk verder gebruik van Immomediterraneo.com te staken zonder dat hieraan enige kosten verbonden zijn. Het verder gebruik van Immomediterraneo.com na de datum van inwerkingtreding zal aanzien worden als de instemming van de Gebruiker met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

 

Indien en voor zover enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Immo Mediterraneo zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij in de mate van het mogelijke de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Vergelijk aanbiedingen

Vergelijken
nl_NLNL